Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty Všeobecné podmínky
Projekty EU

englishAnywhere.cz

CZ.1.07/3.2.03/04.0040

englishLife.cz

CZ.1.07/3.2.10/04.0016

netLektor.cz

CZ.1.07/1.1.05/04.0027

logo ESF OP VK

Veřejná sbírka

Sbírka Tabang.eu byla vyúčtována. Na operaci šestileté Vanessy a sadu protéz pro sedmnáctiletého Jonase, oba z města Davao na Filipínách, bylo použito 71153 Kč, náklady spojené s konáním činily 401,12 Kč. Za vaše příspěvky děkujeme!

Web2py hosting!

Podporujeme moderní enterprise framework Web2py.

Firmu snadno
Novou firmu snadno? zalozfirmu.cz!
 

Všeobecné podmínky

Objednávkou služby souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.

 1. Definice pojmů
  1. Poskytovatel - společnost Open-IT cz, s.r.o. se sídlem v Chrudimi.
  2. Služba - kterákoli ze služeb, které Poskytovatel nabízí a poskytuje, zejména webhosting.
  3. Zákazník - osoba, které Poskytovatel dodává služby na základě těchto podmínek.
  4. Zahájení - okamžik, kdy Zákazník začal nebo mohl začít využívat Službu.
  5. Ukončení - okamžik kdy nabyla účinnosti výpověď čerpání služby.
  6. Písemné oznámení - taková forma oznámení, kterou lze přečíst a uschova, například běžný dopis nebo e-mail.
 2. Základní ustanovení
  1. Poskytovatel na základě objednávky Zákazníka poskytuje Službu.
  2. Zákazník odebírá Službu, kterou si objednal u Poskytovatele, nejpozději ke dni splatnosti platí faktury nebo zálohové faktury, a také odpovídá za způsob využití Služby, především za obsah, který jejím prostřednictvím šíří.
 3. Informace a jejich důvěrnost
  1. Smluvní strany si oznámí změny svých identifikačních, kontaktních a fakturačních údajů poskytnutých při objednávce Služby do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku, kdy změna nastala.
  2. Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Zákazníka jako s důvěrnými. Údaje mohou být použity pro zasílání novinek, uvedení v referencích, poskytnutí údajů nutných pro provedení služeb třetím stranám, např. při registraci doménového jména.
  3. Zákazník souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou mohou být veřejně přístupné (např. po zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jsou poskytována data o majiteli registrované domény jako zpracovaný výstup z databází registrátorů doménových jmen).
  4. Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu §271 Obchodního zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z obchodní spolupráce, nebo které se dozvědí v souvislosti s ní, a tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
  5. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou veřejně dostupné, identifikační údaje a provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci Poskytovatele či Zákazníka.
  6. Za důvěrné se považují zdrojové kódy webových stránek. Pokud je autorem zákazník nebo jím zjednaná třetí strana, poskytovatel nebude zdrojové kódy bez předchozí domluvy upravovat ani do nich jinak zasahovat a nebude je šířit ani jinak používat. Pokud je autorem kódů poskytovatel nebo jím zjednaná třetí strana, dostane zákazník možnost a právo kódy upravovat až po vzájemné dohodě.
 4. Poruchy a škody
  1. Zákazník bez zbytečného odkladu oznámí závady a poruchy na Službě Poskytovateli.
  2. Poskytovatel bude informovat Zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování Služeb, jakmile jsou mu tyto skutečnosti známy.
  3. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování Služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby a případných oprav svých zařízení.
  4. Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování Služeb Zákazníkovi v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele a nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu Služby. Ustanovení § 421a Občanského zákoníku vzhledem k povaze poskytovaných služeb dle této smlouvy se nepoužije.
  5. Vznikne-li kterékoli ze stran v souvislosti s poskytováním / čerpáním Služby škoda, nelze do požadované náhrady zahrnout ušlý zisk.
 5. Prodlení s platbou
  1. V případě prodlení s platbou je počítán smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 procenta z aktuální dlužné částky.
  2. První upomínku Poskytovatel posílá e-mailem.
  3. V případě prodlení trvajícího déle než 30 kalendářních dní Poskytovatel zasílá druhou upomínku dopisem. Za odeslání druhé upomínky je stanoven manipulační poplatek 350 korun bez DPH.
  4. Prodlení delší než 45 dní je považováno za hrubé porušení smluvních podmínek.
 6. Ukončení
  1. Poskytování resp. čerpání Služby se ukončuje výpovědí některé ze stran doručenou v písemné podobě straně druhé. Výpovědní lhůta je jeden měsíc, nestanoví-li smlouva jinak. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni, v němž byla výpověď podána.
  2. V případě porušení těchto Všeobecných podmínek ze strany Zákazníka je Poskytovatel oprávněn zablokovat dostupnost Služby v rozsahu, který Poskytovatel uzná za přiměřený.
  3. V případě hrubého nebo opakovaného porušení těchto podmínek je Poskytovatel oprávněn ukončit poskytování služby i před koncem započatého fakturačního období. Zákazník v takovém případě nemá nárok na náhradu již zaplacených záloh a tyto jsou vyúčtovány daňovým dokladem.
 7. Závěrečná ujednání
  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na budoucí změnu těchto Všeobecných podmínek nebo cen služeb. Jestliže zákazník se změnou nesouhlasí, oznámí Poskytovateli své rozhodnutí o ukončení čerpání Služby nejpozději do 30 dnů ode dne vyhlášení změny. Právo Poskytovatele na změnu Všeobecných podmínek nebo cen není dotčeno ani uzavřením smlouvy, jejíž změna je možná pouze písemným dodatkem.
  2. Všeobecné podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších Všeobecných obchodních podmínek.
  3. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách Poskytovatele na adrese http://www.o-it.info/dokumenty/vseobecne-podminky
  4. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2008.
Akce dokumentů
© 2008-2019 Open-IT cz, s.r.o.